கவித கவித!

கூடு திரும்பும் பறவை

மேகத்தை அண்ணாந்து பார்த்துக் கொண்டே

மண் பானையில் இருந்த கடைசி துளி தண்ணீரை குடித்தேன்…

நனைந்துவிட்டேன் மழையின்றி!


சிட்டுக்குருவியும் தென்னை மரமும்

போட்டி வைத்துக் கொண்டன…

யார் முதலில் அதிக உயரம் தொடுவது என்று.

தென்னை மரம் வென்றது,

ஆயிரம் முறை தோற்ற பின்.


1+

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions