கேள்வி

அலுவலகத்தில் ஒரு சிறந்த அணி தலைவருக்கான தகுதிகள் எவை?

என் பதில்

ஒரு படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு சமம்!

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions