கேள்வி

இதை உன்னிடம் சொன்னதே நான்தான்! நீ எனக்கே திரும்ப சொல்றியா? – கேலிக்குரியதாக இதை ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லலாம்?

என் பதில்

Right back at me, huh? இப்படியும் சொல்லலாம், சொல்லும் தொனி பொறுத்து context மாறுபடலாம்!

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions