கேள்வி

எந்த தொழில் உலகத்தை மாற்றியது?

என் பதில்

உழவே உலகை மாற்றியது. வேட்டை, கிழஙகு தோண்டுதல், கனிகளை புசிப்பது என்றிருந்த மனித இனத்தை சமுதாய வாழ்வியலுக்கு இட்டுச் சென்றது விவசாயம் தான்!

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions