கேள்வி

எம் வாழ்கை முறையினை ஆரோக்கியமாக மாற்ற அன்றாடவாழ்வில் நாம் உள்ளடக்கியிருக்க வேண்டிய அம்சங்கள் எவை ?

என் பதில்

வைகறை துயில் எழு!

இது ஒன்றே உங்கள் அகப்பார்வையை விசாலமாக்கும்! அகப்பார்வை விசாலமானால் உடலை கவனிக்கத் தொடஙகுவீர்கள். முயற்சித்துப்பாருஙகள்

எழுந்தபின் துயிலாதிரு!

சீக்கிரம் எழுந்துவிட்டு வேலை ஒன்றுமில்லை இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கலாம் என்று படுக்கை புகும் பழக்கம் இருக்கிறதா? நாளையே கைவிடுங்கள்.

இவை நான் செய்த இரு அம்சங்கள், என் மனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு இவை மிகவும் பலனுள்ளதாக இருக்கின்றன.

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions