கேள்வி

கூவம் ஆற்றை சுத்தம் செய்வது சாத்தியமா?

என் பதில்

கூவம் ஆற்றை அசுத்தம் செய்யாமல் இருப்பது சாத்தியமானால் சுத்தம் செய்வதும் சாத்தியமே! கூட்டு முயற்சி, விழிப்புணர்வு இரண்டும் தேவை.

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions