கேள்வி

சில முதலாளிகள் ஏன் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்ய அனுமதிப்பதில்லை?

என் பதில்

ஓபி அடித்து விடுவார்களோ என்ற பயம், தனது ஆளுமை குறித்த குறைந்த தன்னம்பிக்கை, தானே ஓபி அடித்து சம்பாதித்த அனுபவம்

இந்த காரணங்களுக்காக இருக்கலாம்.

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions