கேள்வி

நாம் இறந்தவர்களுடன் தொடர்புகொள்ள முடியுமா?

என் பதில்

உயிருடன் இருப்பவர்களுடன் நல்ல தொடர்பில் இருக்கிறோமா என்று சிந்திக்கலாம்!

😛

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions