கேள்வி

வேலை இல்லாதபோது நான் எவ்வாறு நேரத்தை செலவிடுவது?

என் பதில்

புதிதாக ஏதேனும் கற்றுக்கொள்ளுஙகள்! கலை, வேலை/தொழில், மொழி இப்படி! பின்னாளில் உங்களுக்கு நீங்களே நன்றி சொல்வீர்கள்!

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions