கேள்வி

2019ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் செய்த அல்லது கற்றுக்கொண்ட புதிய விஷயம்/செயல் என்ன?

என் பதில்

புல்லாங்குழல் வாசிக்க கற்றுக்கொண்டேன்!

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions