கேள்வி

DP (WhatsApp) இன் சரியான அர்த்தம் என்ன?

என் பதில்

Display Picture – காட்சிப் படம்

என்பதன் சுருக்கம். அவ்வளவே!

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions