கேள்வி

“Get well soon” என்று கூறுபவரிடம் எவ்வாறு பதிலளிப்பது?

என் பதில்

Thank you என்பதே போதுமானது.

So nice of you, thank you கொஞ்சம் விரிவானது.

Thank you for your kind words வயதில் பெரியவர்களாக இருந்தால் இவ்வாறு சொல்லலாம்!

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions